Карта на всички залесявания към проект : 1 милион!

събота, 14 януари 2012 г.

Топола


Тополите са род бързорастящи влаголюбиви дървета. Листата им са овални. Те са назъбени по краищата и имат заострени връхчета. Държат се за клонките на дълга, сплескана дръжка. На височина дърветата достигат около 25 м и са с широко разперена корона. Цъфтят през май заедно с разлистването. Семето е обвито със снежнобели власинки, които му помагат да се разнася надалеч от вятъра. Коренът на тополата се развива плитко под повърхността на земята.
Срещат се в топлите и ниски части на страната, и то винаги край реките. Обичат песъчливите и каменливи почви. Растат много бързо и живеят до около 400 години. На площада в гр. Пещера има топола с обиколка на дънера 11 м, височина 26 м и възраст над 500 години.
В диворастящо състояние в България се срещат 4 вида топола: бяла топола (Populus alba),черна топола (Populus nigra), сива топола (Populus canescens) и трепетлика (Populus tremula).

Размножаване: в разсадниците семената се засяват по повърхността на лехите заедно с ресите, и то веднага след събирането им, като се покриват със слама или клонки. Младата фиданка расте много бързо. Тополата се размножава и чрез отрязани пръчки (резници).
БЯЛА ТОПОЛА кавак
Бялата топола достига височина 35 м и диаметър 2 м. Короната е широко разперена, с много дебели странични разклонения. Кората е белезникавосива и гладка, а при възрастните дървета в основата е почти черна и дълбоко напукана. Листата са прости и в зависимост от разположението си достигат дължина от 4 до 12 см и ширина от 2 до 10 ст. Цветовете са еднополови, разположени двудомно и са събрани в реси. Плодът е дребна, разпукваща се кутийка. Семето е много дребно, с крушовидна форма и кичурче власинки. Плодоносенето настъпва в много млада възраст.
Освен чрез семена бялата топола се размножава и чрез коренови издънки. Стъбловите резници се вкореняват трудно. Расте много бързо и има висока продуктивност. Достига максимална височина към 30—40-годишна възраст, а пределната възраст е около 400 години. Кореновата система е плоска, със силно развити странични разклонения, някои от които проникват и по-дълбоко в почвата. Бялата топола е светлолюбив и топлолюбив дървесен вид. Предпочита постоянна почвена и атмосферна влажност, но понася и известно засушаване. Устойчива е на продължителни заливания. Най-добре се развива на леки, богати и влажни почви. Понася известно засоляване на почвата и висока концентрация на вредни газове във въздуха.
В България се среща из цялата страна до 1000 м н.в, но най-вече по Черноморието и поречието на р. Дунав. Расте единично или на малки групи в състава на крайречните насаждения.

Черната топола може да се види най-често по речните долини, но и из равнините и широколистните гори, където е разпространена върху влажни и песъчливи почви. В България се среща до 600-700 м надморска височина, като образува крайречни съобщества заедно с бялата топола и върбите. Рядко се среща на каменливи почви. Расте и край брега на морето.
Черната топола е бързорастящо листопадно дърво с плитка коренова система. Достига на височина до 30 m. Короната е широко разперена, като една част от клоните са хоризонтални, а другите са приповдигнати.
Кората на старите дървета е дълбоко напукана и тъмносива. Младите леторасли са цилиндрични и жълтеникави първоначално, след което посивяват и стават лъскави и голи. Пъпките са ароматни и лепкави при разпукване. Листата (5-10 cm дължина) са яйцевидно-триъгълни до ромбично-продълговати. Первазите им са тъпо назъбени и имат удължен връх. По късите клонки листата са предимно триъгълни и със заоблена основа. Цветоветеса събрани в двудомни реси.

ДЕЛТОИДНА (КАНАДСКА) ТОПОЛА - Populus deltoides Marsh
Делтоидната топола достига височина до 45 m и диаметър 2,5 m. Короната е мощна, широко яйцевидна или широко пирамидална, с дебели странични разклонения. Кората е тъмносива и надлъжно напукана. Младите клонки са ръбести, без власинки, кафяво-зелени. Пъпките са по-едри от тези на черната топола и са извити настрани от клонката. Те са канелено-кафяви, лепкави и овласени в основата външни покривни люспи. Листата са сравнително едри, почти триъгьлни и доста променливи по форма и размери. Особено променлива е основата на листната петура, която може да бъде права, сърцевидно врязана или клиноидна. Разположени са на дълги дръжки, които са цилиндрични в основата. Цветовете са еднополови, разположени двудомно. Събрани са е цилиндрични реси. Плодът е разпукваща се кутийка, а семето е придружено от снопче пухкави власинки.
Делтоидната топола е един от най-бързорастящите видове в рода. Средният прираст по височина е около 1 m, а средният прираст по дебелина е около 1 cm. Размножава се лесно чрез вкореняване на стъблени резници. Светлолюбив и силно студоустойчив вид.Показва висока пластичност към екологичните условия. Най-добри резултати дава на дълбоки, плодородни и леки почви с добро овлажняване. Успешно понася продължителни заливания. В България се отглежда на много места в долния лесорастителен пояс.Поради големите различия в условията на месторастене при този огромен ареал, при делтоидната топола са се обособили три подвида.


Евроамерикански хибридни тополи
Въвеждането на американските черни тополи в Европа е поставило началото на хибридизация между тях и европейските черни тополи. От биологичните особености на евроамериканските хибридни тополи най-много се ценят изключително бързият растеж и високата продуктивност. Те натрупват много бързо дървесна маса. Размножават се лесно и бързо чрез вкореняване на стъблени резници и онаследяват качествата на майчиното растение. За отглеждането на евроамериканските хибридни тополи се използват крайречни месторастения и се прилага специална технология за производство на контролиран посадъчен материал и интензивно стопанисване на създадените култури. Посадъчни материали от евроамерикански хибридни тополи се отглеждат в специализираното горско стопанство в гр. Пазарджик, а експериментална дейност се извършва в станцията за бързорастящи дървесни видове в гр. Свищов.

Енергетика на тополата
Приятно ви е до нея. Енергията й е равна, умерена, чиста, помага за мобилизиране на организма, за психологическата му корекция. Тя е активна между 15 и 18 часа. Поема болката при възпалителни процеси.
Особено избирателно поема излишъците от позитивната и негатив­ната енергия, натрупани в радиуса на нейното био-поле и създава цялостна хармония. Свързана е с плане­тата Сатурн и е покрови­тел на родените под знака Козирог. По характер тополата е воин - има енер­гията на младия мъж. Да­ва много сили на хората с благородни идеи и отнема ентусиазма на алчните и мечтаещите да упражня­ват власт.
Това дърво помага на хората да поправят нега­тивната си карма, като ги подтиква да трансформи­рат необуздните си емо­ции в спокойни и градивни чувства. До топола заста­нете с лице и я прегърне­те, когато сте ядосани и объркани, но искате да се промените. Помолете я да ви успокои и "намести" и след 20 минути й благода­рете. Тя ще извлече от вас негативната енергия и ще ви изпълни с доброта и любов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар